2019 Yılı Yükseköğretim Kalite Kurulu Kararları

06.02.2019 Tarihli Kararlar

KARAR.2019.1.1

Türk Psikologlar Derneği’nin (TPD-PPAB) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere yaptığı başvuru görüşüldü. Kurulun hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamında Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporuna(Ek.1) istinaden Türk Psikologlar Derneği’ne 06.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla iki yıl süre ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.1.2

2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu tarafından önerilen (Ek.2) yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirilmesinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.1.3

Yükseköğretim Kalite Kurulu 2019-2023 Stratejik Planı’nın Ek.3’teki şekliyle kabul edilmesine ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na iletilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.1.4

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar’ın Ek.4’teki şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

06.03.2019 Tarihli Kararlar

KARAR.2019.2.1

Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Komisyonu’na Orbay EVRENSEVDİ’nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.2.2

Yükseköğretim Kalite Kurulu faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla bülten çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

03.04.2019 Tarihli Kararlar

KARAR.2019.3.1

2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 45 yükseköğretim kurumunun değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere Değerlendirici Eğitiminin verilmesine ve Ek.1’de yer alan değerlendiricilerin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.3.2

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınmasına ilişkin ölçütler kapsamında ve Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu görüşleri doğrultusunda aşağıda yer alan uluslararası akreditasyon kuruluşlarının her yıl faaliyetlerini gözden geçirmek şartıyla beş yıl süreyle tanınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 1. Agency for Quality Assurance (AQAS) (Almanya)
 2. Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) (ABD)
 3. Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) (ALMANYA)

 

29.05.2019 Tarihli Kararlar

KARAR.2019.4.1

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar kapsamında Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören Berk Er’in bir (1) yıl süreyle Yükseköğretim Kalite Kurulu’na öğrenci üye olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.4.2

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda; 26.12.2018 tarih ve 2018.6.5 sayılı karar ile kabul edilen Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz’un adının Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Kılavuz olarak değiştirilmesine ve söz konusu kılavuzun Ek.1’de yer alan haliyle güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.4.3

2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak programların Ek.2’deki haliyle kabul edilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

19.06.2019 Tarihli Kararlar

KARAR.2019.5.1

2018 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporunun EK.1’ de yer aldığı haliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.5.2

2018 Yılı Yükseköğretim Kalite Kurulu Özdeğerlendirme Raporunun EK.2’ de yer aldığı haliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

17.07.2019 Tarihli Kararlar

KARAR.2019.6.1

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda uluslararası uzman olarak görev alacak uzmanlar hakkında görüşüldü. Slovenya Lübliyana Üniversitesi, Kimya ve Kimya Teknoloji Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ivan Leban’nın ve Almanya AQAS ajansı Uluslararası Projelerden Sorumlu Komisyon Üyesi Ronny Heintze’nin uluslararası uzman olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu çalışmalarına katılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

11.09.2019 Tarihli Kararlar

KARAR.2019.7.1

Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM’ın Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.7.2

İlahiyat Akreditasyon Ajansı’nın (İAA) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere yaptığı başvuru görüşüldü. Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu (Karar.2019.4.1) (Ek.1) ve ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin ölçütler dikkate alınarak İlahiyat Akreditasyon Ajansı’na 11.09.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıl süre ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.7.3

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’nin Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere yaptığı başvuru görüşüldü. Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu (Karar.2019.4.2) (Ek.1) ve ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin ölçütler dikkate alınarak Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’nin Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvurusunun REDDEDİLMESİNE oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.7.4

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin “Kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tescil almak üzere özel hukuk tüzel kişilerinin başvuru yapabileceği belirtilmekle birlikte Anayasamızın “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” başlıklı 135. maddesinde Odaların kamu tüzel kişiliğine sahip oldukları hüküm altına alınmıştır. Odaların özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olmaması nedeniyle Peyzaj Mimarları Odası’nın Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvurusunun Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonunun görüşleri de dikkate alınarak (Karar.2019.4.3) (Ek.1) değerlendirmeye alınmamasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.7.5

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Tanınması ve İzlenmesine İlişkin Klavuz kapsamında Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip kuruluşlara Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu tarafından önerilen (Karar.2019.4.4) (Ek.1) İzleme Yetkililerinin atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.7.6

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi’nin, Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonun önerdiği şekliyle (Ek.2) güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2019.7.7

Yükseköğretim Kalite Kurulu çalışmalarına destek sağlamak üzere daimi olarak kurulmuş olan komisyonlara ek olarak “Uluslararasılaşma Komisyonu” kurulmasına ve komisyonların aşağıdaki başkan ve üyelerden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu

 • Prof.Dr. Sibel AKSU YILDIRIM (Başkan)
 • Prof.Dr. Aslıhan NASIR
 • Prof.Dr. İlker Murat AR
 • Prof.Dr. Tuğba YANPAR YELKEN
 • Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu

 • Prof.Dr. İlker Murat AR (Başkan)
 • Prof.Dr. Sibel AKSU YILDIRIM
 • Prof.Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL
 • Prof.Dr. Sina ERCAN
 • Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
 • Orbay EVRENSEVDİ

Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Komisyonu

 • Prof.Dr. Tuğba YANPAR YELKEN (Başkan)
 • Prof.Dr. Çetin EROL
 • Adem CEYLAN
 • Orbay EVRENSEVDİ
 • Hakan ÜLKEN

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

 • Prof.Dr. Aslıhan NASIR
 • Prof.Dr. Sina ERCAN